((آگهی مزایده – مرحله سوم))

مرحله-سوم-مزایده-1دریافت دریافت بدینوسیله به اطلاع می رساند که سازمان همیاری شهرداریهای گیلان در نظر دارد  تعداد 2 دستگاه خودرو  را از طریق مزایده کتبی به فروش رساند. فلذا خریداران می...