حضور دکتر نظری شهردار شهر لوشان در سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان در دیدار با قائم مقام و جمعی از مدیران این سازمان

در این دیدار راهکار های کمک به شهرداری شهر لوشان از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان بحث و بررسی گردید

حضور مهندس کیمیا و مهندس قاسمی قائم مقام و مدیر بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان در جلسه با مدیران شهرداری خشکبیجار

این جلسه در سالن جلسات سازمان شهرداری خشکبیجار با حضور مدیران سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان و مدیران شهرداری خشکبیجار برگزار گردید.

دیدار دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان به همراه جمعی از مدیران این سازمان با مهندس سیمایی شهردار شهر خمام و جمعی از مدیران آن شهرداری و مهندس سهیلی عضو شورای اسلامی شهر خمام و رئیس شورای اسلامی استان گیلان

در این نشست ضمن ارائه ظرفیت های سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان توسط دکتر کاظم زاده به مجموعه مدیران شهرداری خمام در خصوص چگونگی راهکارهای کمک در جهت توسعه شهری...