در این نشست دکتر کاظم زاده ضمن تشکر از زحمات پرسنل این سازمان از همکاران اداری خود تقدیر به عمل آورد.