به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان، دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان و جمعی از مدیران این سازمان با حضور در اداره درآمد های عمومی شهرداری رشت با سرکار خانم خرمدل مدیر این اداره در دفتر مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری رشت برگزار گردید دیدار کردند.
در این نشست موضوعاتی از قبیل وصول مطالبات از محل ظرفیت ایجاد شده در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ کل کشور، وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدها و مطالبات شهرداری از ادارات و سازمانهای دولتی، شناسایی و تشخیص و وصول عوارض های ملی، همچنین مطالبات شناسایی نشده و سوخت شده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و تبادل نظر صورت گرفت.